(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)
array_filter — 用回调函数过滤数组中的单元
(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7) array_filter — 用回调函数过滤数组中的单元

依次将 input 数组中的每个值传递到 callback 函数。如果 callback 函数返回 TRUE,则 input 数组的当前值会被包含在返回的结果数组中。数组的键名保留不变。
返回值 返回过滤后的数组

下面是一个例子:

<?php        
$arr = array(    
"1",         
"2",         
"3",         
"4",         
"5",         
"",         
"6",         
"7",         
"8",         
false,        
"14",        
"15",        
"195",        
"",         
"9",         
);          
//删除空字符串和false 
$re1 = array_filter($arr);
var_dump($re1);     
echo "------------------\n";
function add($num) {   
  $num = intval($num); 
  if($num >6) {  
    return true;   
  }        
  return false;  
}          
$res = array_filter($arr,"add");
var_dump($res);

运行结果:

array(12) {
 [0]=>
 string(1) "1"
 [1]=>
 string(1) "2"
 [2]=>
 string(1) "3"
 [3]=>
 string(1) "4"
 [4]=>
 string(1) "5"
 [6]=>
 string(1) "6"
 [7]=>
 string(1) "7"
 [8]=>
 string(1) "8"
 [10]=>
 string(2) "14"
 [11]=>
 string(2) "15"
 [12]=>
 string(3) "195"
 [14]=>
 string(1) "9"
}
------------------
array(6) {
 [7]=>
 string(1) "7"
 [8]=>
 string(1) "8"
 [10]=>
 string(2) "14"
 [11]=>
 string(2) "15"
 [12]=>
 string(3) "195"
 [14]=>
 string(1) "9"

评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注