MAC OS下切换默认终端为zsh 图文教程

mac os 系统默认的终端为bash,切换默认终端为zsh,可以用以下命令

chsh -s /bin/zsh

如过要切回默认终端bash则使用以下命令

chsh -s /bin/bash